หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2. รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะพิจารณา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
11. หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลดไฟล์ PDF