รายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณหทัยชนก มูลวงศ์
อีเมล: Hathaichanoke.m@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณปัณจพล แท่นศรี
อีเมล: panjapon.tae@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
อีเมล: kasem.pr@cgs-cimb.com
Citi Research Mr. Megat Fais, CFA
อีเมล: megat.fais@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด Mr. Horng Han Low
อีเมล: horng.han.low@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส จำกัด Ms. Amanda Foo
อีเมล: amanda.foo@credit-suisse.com
บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณแจ๊คการีน นาม
อีเมล: jacqueline.n@daol.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิกานต์ อุดมเวศย์
อีเมล: sasikarnu@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธีระพล อุดมเวศย์
อีเมล: teerapol.udo@fssia.com
Goldman Sachs (Singapore) Pte.  Ms. Tan Xuan
อีเมล: Xuan.Tan@gs.com
บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
อีเมล: raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
อีเมล: rattanal@ivglobal.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
อีเมล: kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ
อีเมล: piyachat.r@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
อีเมล: parink@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี แพรวพรายกุล
อีเมล: charti.phra@kkpfg.com
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณสิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์
อีเมล: sirikarn.krisnipat@krungsrisecurities.com
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณมินทรา รัตยาภาส
อีเมล: mintra.rattayapas@krungsricapital.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณกวี มานิตสุภวงษ์
อีเมล: Kawee.Ma@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณยุวนีย์ พรหมาภรณ์
อีเมล: Yuwanee.P@maybank-ke.co.th
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. Ms. Divya Gangahar Kothiyal
อีเมล: Divya.Gangahar@morganstanley.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด คุณหทัยชนก มูลวงศ์
อีเมล: HathaichanokeM@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
อีเมล: Vatcharut.va@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร อรุโณทัย
อีเมล: siriporn.aru@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
อีเมล: attaphol@tisco.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ms. Nicole Goh
อีเมล: nicole.goh@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวริทธิ์ธร แก้วม่วง
อีเมล: Waritthorn@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณถกล บรรจงรักษ์
อีเมล: thakol.b@yuanta.co.th