รายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณหทัยชนก มูลวงศ์
อีเมล: Hathaichanoke.m@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
อีเมล: prasit@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณปัณจพล แท่นศรี
อีเมล: panjapon.tae@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
อีเมล: kasem.pr@cgsi.com.com
Citi Research Mr. Megat Fais, CFA
อีเมล: megat.fais@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ จำกัด Mr. Horng Han Low
อีเมล: horng.han.low@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณแจ๊คการีน นาม
อีเมล: jacqueline.n@daol.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณศศิกานต์ อุดมเวศย์
อีเมล: sasikarnu@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธีระพล อุดมเวศย์
อีเมล: teerapol.udo@fssia.com
Goldman Sachs (Singapore) Pte.  Ms. Tan Xuan
อีเมล: Xuan.Tan@gs.com
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
อีเมล: raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
อีเมล: rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
อีเมล: kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณปิยะฉัตร รัตนสุวรรณ
อีเมล: piyachat.r@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
อีเมล: parink@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี แพรวพรายกุล
อีเมล: charti.phra@kkpfg.com
บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด จำกัด คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี
อีเมล: nattawat.po@kfsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณสิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์
อีเมล: sirikarn.krisnipat@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณมินทรา รัตยาภาส
อีเมล: mintra.rattayapas@krungsricapital.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณกวี มานิตสุภวงษ์
อีเมล: Kawee.Ma@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุวัฒน์ แซ่อึ้ง
อีเมล: Suwat.Saeung@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณนนทพัฒน์ สหกิจภิญโญ
อีเมล: nontapat.sahakitpinyo@maybank.com
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. Ms. Divya Gangahar Kothiyal
อีเมล: Divya.Gangahar@morganstanley.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวัสกรณ์ มณีนาคทอง
อีเมล: WassakornM@philip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
อีเมล: Vatcharut.va@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร อรุโณทัย
อีเมล: siriporn.aru@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณพิมพ์ชลาลัย วชิราคม
อีเมล: pimchalala@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ms. Nicole Goh
อีเมล: nicole.goh@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณถกล บรรจงรักษ์
อีเมล: thakol.b@yuanta.co.th