รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
5. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
6. นางโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
7. นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน กรรมการอิสระ
8. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ
9. นายชอง โท กรรมการ
10. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
11. นายอานนท์ วังวสุ กรรมการ