คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการการลงทุน
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
กรรมการการลงทุน
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
8. นายชอง โท กรรมการ
ฬกรรมการการลงทุนและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
10. นายอานนท์ วังวสุ กรรมการ
11. นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท