สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2563 นับว่าเป็นปีที่สำคัญในสองประการ คือ เป็นปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบการบริบาลผู้ป่วย ด้วยคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยความเอื้ออาทรมาครบ 40 ปี จึงเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนทุกคน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นปีที่โรงพยาบาลฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงสองรอบด้วยกัน สร้างความยากลำบากและท้าทายต่อการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย

แม้ว่ารัฐบาลจะมีการเร่งออกนโยบายและมาตรการในด้านต่าง ๆ ในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ปัจจัยภายนอกที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยว ผู้ป่วยต่างชาติ นักธุรกิจ ไม่สามารถเดินทางได้ตามเดิม ส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคส่วนอื่น ๆ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนอีกด้วย

ในปีที่ผ่าน ๆ มา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติถึงร้อยละ 55 จึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้โดยตรง ดังนั้น จึงมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนให้กลุ่มคนต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศ สามารถขออนุญาตเพื่อเดินทางได้ แต่สถานการณ์โดยภาพรวมของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะในหลายประเทศทั้ง CLMV กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยหันมามุ่งเน้นตลาดผู้ป่วยในประเทศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีความท้าทาย อาทิ กำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัว ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 การระบาดรอบใหม่ภายในประเทศช่วงปลายปี ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และภาวะการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง

โรงพยาบาลฯ ได้มีปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์มาโดยตลอดเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์แต่ละช่วงที่เปลี่ยนไป แต่สิ่งสำคัญที่โรงพยาบาลฯ ยึดถือเป็นหัวใจ ก็คือ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อเป็นอย่างดีที่สุด มีการบริหารจัดสรรพื้นที่บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ป่วยและรักษากลุ่มผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด มีการบูรณาการดูแลสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ระหว่างการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพอย่างลงตัว และที่สำคัญในโอกาสครบรอบ 40 ปี และเพื่อการแสดงออกถึงความห่วงใยและขอบคุณผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ตลอดจนทุกคน จึงมีการประกาศคงค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์จนถึงกลางปี 2564

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลาย แต่โรงพยาบาลฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกแห่ง หน่วยงานภาครัฐที่ได้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลในช่วงที่ยากลำบากนี้

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพทุกคนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ได้เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการดูแลผู้ป่วยของเราเพื่อคงมาตรฐานสูงสุด แม้ว่าการครบรอบ 40 ปีนี้ จะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เราคาดหวัง แต่ก็นับเป็นปีครบรอบที่เรายังคงภาคภูมิใจ

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ