บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการแพทย์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล สหคลินิก บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย ไวทัลไลฟ์ ไวทัลไลฟ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเพอรานซ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง ในกรุงเทพมหานคร คลินิก ย่างกุ้ง ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย โดยรายได้หลักนั้นมาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์ชั่นแนล

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 96.7 ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2565 2564 2563
รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม %
ธุรกิจการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  19,394 92.8 11,663 92.5 11,671 93.8
ธุรกิจการแพทย์
บจ.ไวทัลไลฟ์
100.0 713 3.4 337 2.7 327 2.6
ธุรกิจการแพทย์
โซลซีเนียร์สทาวเวอร์ แอลแอลซี
40.8 394 1.9 305 2.4 246 2.0
ธุรกิจการแพทย์
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100.0 59 0.3 38 0.3 35 0.3
ธุรกิจการแพทย์
บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ลิมิเต็ด
80.0 40 0.2 32 0.3 28 0.2
ธุรกิจการแพทย์
บจ. ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์
100.0 46 0.2 29 0.2 8 0.1
รวมธุรกิจการแพทย์
  20,646 98.7 12,404 98.4 12,315 99.0
ธุรกิจให้เช่า
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  75 0.4 56 0.4 47 0.4
รวมธุรกิจให้เช่า
  75 0.4 56 0.4 47 0.4
อื่นๆ
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  132 0.6 86 0.7 49 0.4
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์
100.0 18 0.1 22 0.2 3 0.0
อื่นๆ
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100.0 18 0.1 21 0.2 16 0.1
อื่นๆ
เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
80.0 1 0.0 1 0.0 2 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส
100.0 10 0.0 2 0.0 4 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
100.0 7 0.0 13 0.1 9 0.1
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์
100.0 1 0.0 - - - -
รวมอื่นๆ
  187 0.9 145 1.2 83 0.7
รวม
  20,908 100.0 12,605 100.0 12,445 100.0

โครงสร้างรายได้จากต่างประเทศ

ประเภท ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
มูลค่า % ต่อรายได้รวม มูลค่า % ต่อรายได้รวม มูลค่า % ต่อรายได้รวม
รายได้จากในประเทศ 7,801 37.3 6,556 54.4 6,052 48.6
รายได้จากต่างประเทศ 13,107 62.7 5,749 45.6 6,393 51.4
- จากประเทศในกลุ่ม CLMV 2,966 14.2 889 7.0 881 7.1
- จากประเทศอื่น 10,140 48.5 4,861 38.6 5,512 44.3

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 62 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 272 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์ มีดังต่อไปนี
  • ศูนย์ภูมิแพ้
  • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ศูนย์สุขภาพจิต
  • ศูนย์เต้านม
  • คลินิกนมแม่
  • ศูนย์บริการ การรักษาพยาบาลถึงบ้าน
  • คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ลิ้นหัวใจ บำรุงราษฎร์
  • ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์กุมารเวช
  • ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบซับซ้อน
  • คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
  • ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  • รังสีวินิจฉัย และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ศูนย์ไตเทียม
  • ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
  • ศูนย์หู คอ จมูก
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
  • ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด
  • เอสเพอรานซ์
  • ศูนย์ประสานงานสำหรับชาวต่างชาติ
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  • ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • ศูนย์การได้ยินและการทรงตัว
  • สถาบันโรคหัวใจ
  • ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
  • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  • ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
  • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  • ศูนย์อายุรกรรม
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์โรคไต
  • แผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลัง
  • ศูนย์โรคระบบประสาท
  • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  • ศูนย์โภชนบำบัด / ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
  • การให้บริการของฝ่ายเภสัชกรรม
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
  • คลินิก Pride
  • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี
  • ศูนย์ผิวหนัง & ความงามด้านผิวพรรณ
  • ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • วัคซีนคลินิก
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
  • ศูนย์ผิวหนังและความงามไวทัลไลฟ์
  • ศูนย์สูติ-นรีเวช

 2. บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต

ในปี 2565 บริษัทได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนครั้ง โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในปี 2565 ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (% ของรายได้รวม)

การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ:
บริษัทมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น บริการล่าม บริการประสานงานกับประกันภัยระหว่างประเทศ บริการประสานงานทางด้านการแพทย์ บริการรับย้ายผู้ป่วย บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมล บริการต่อวีซ่า บริการติดต่อสถานทูต บริการต้อนรับที่สนามบินและการช่วยเหลือในการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทมีสำนักงานส่งต่อต่างประเทศ 73 แห่งใน 27 ประเทศ

ในปี 2564 บำรุงราษฎร์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากกว่า 180 ประเทศ รวมกว่า 620,000 ครั้ง โดยที่ประเทศที่ทำรายได้สูงสุดให้กับบริษัทสามอันดับแรกจะเป็น เมียนมาร์ การ์ตา และคูเวต

รูปภาพต่อไปนี้ แสดงถึงรายได้ของบริษัทแบ่งตามผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศในห้าปีที่ผ่านมา

ผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศ (% ของรายได้รวม)

* หมายเหตุ ข้อมูลของผู้ป่วยต่างประเทศเป็นข้อมูลตามสัญชาติ ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย (Expatriates) และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร:
ปัจจุบันมีการให้บริการใน 5 อาคาร:

 1. อาคาร เอ (เดิมชื่อ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก) เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 22 ชั้น โดย 10 ชั้นแรกเป็นที่จอดรถ และตั้งแต่ชั้น 12 ขึ้นไปประกอบด้วยชั้นที่เป็นคลินิกผู้ป่วยนอกและบริการสนับสนุนการแพทย์ กับชั้นที่ไม่ใช่คลินิกสำหรับให้บริการผู้ป่วย เช่น แผนกต้อนรับ ห้องประชุม และอบรมสัมมนา
 2. อาคาร บี (เดิมชื่อ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล) ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 580 เตียง
 3. อาคาร ซี (เดิมชื่อ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์) เป็นคลินิกและหน่วยงานสนับสนุน มีที่จอดรถ 7 ชั้น
 4. อาคารไวทัลไลฟ์ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินและวางแผนป้องกันโรคที่เกี่ยวกับวัยเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งปรับสมดุลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
 5. อาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ ออฟฟิศ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นหอพักพนักงานซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital, UBSD) เป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของมองโกเลีย ตั้งอยู่ในอาคาร 8 ชั้น และจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 91 เตียง