รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนีลโล ซอเรนติโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์
3. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
4. นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์