คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist
3. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร
4. นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงิน