รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,463,894 14.1328
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 88,894,617 11.1709
3 ยูโอบี เค เฮียน (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด-บัญชีลูกค้า 72,533,265 9.1149
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 53,243,344 6.6908
5 เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูเค (ไทป์ซี) นอมินีส์ ลิมิเต็ด 34,443,426 4.3283
6 นายสาธิต วิทยากร 34,000,000 4.2726
7 สเตท สตรีท ยุโรป ลิมิเต็ด 33,072,735 4.1561
8 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 27,744,675 3.4865
9 ซิตี้แบงก์ นอมินีส์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด-บัญชี จีไอซี ซี 13,424,012 1.6869
10 บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 11,381,614 1.4303

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ