ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย สาธิต วิทยากร 142,217,106 17.90
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.43
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 72,148,265 9.08
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,815,452 7.65
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 60,243,344 7.58
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 29,138,875 3.67
7 สำนักงานประกันสังคม 26,150,000 3.29
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,784,900 2.11
9 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 14,108,769 1.78
10 State Street Europe Limited 13,607,120 1.71

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ