รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.41
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,752,750 9.28
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 72,328,265 9.10
4 นาย สาธิต วิทยากร 66,792,906 8.39
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 55,121,844 6.93
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 29,138,875 3.67
7 สำนักงานประกันสังคม 20,412,200 2.57
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,882,800 2.12
9 State Street Europe Limited 14,453,874 1.82
10 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 14,020,222 1.76

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ