ข้อมูลที่สำคัญ

ณ. 4 มีนาคม 2562

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ : BH
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม : บริการ / การแพทย์
ทุนจดทะเบียน :
(ณ 17 มีนาคม 2563)
922,702,685 บาท
หุ้นสามัญ : 921,491,820 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : 1,210,865 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :
(ณ 17 มีนาคม 2563)
795,766,507 บาท
หุ้นสามัญ : 794,585,642 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : 1,180,865 บาท
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49%
หลักทรัพย์อื่น : หุ้นกู้แปลงสภาพ
รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ :
เงินต้น : 300 ล้านบาท
จำนวนเงินคงเหลือ : 300 ล้านบาท
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
ระยะเวลา : 27 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 24 สิงหาคม 2570
อัตราดอกเบี้ย : 2.5% ในปีที่ 1 - 4
5% ในปีที่ 5 - 8
10% ในปีที่ 9-27
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
ราคาแปลงสภาพ : 4.55 บาท
เงินต้น : 250 ล้านบาท
จำนวนเงินคงเหลือ : 20 ล้านบาท
ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพบำรุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
ระยะเวลา : 27 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน 24 สิงหาคม 2570
อัตราดอกเบี้ย : 1%
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
ราคาแปลงสภาพ : 3.50 บาท