บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มหาชน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
หลักทรัพย์ : BH
กลุ่ม/หมวด อุตสาหกรรม : บริการ / การแพทย์
ทุนจดทะเบียน: 922,702,685 บาท
หุ้นสามัญ : 921,852,120 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : 850,565 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 795,766,507 บาท
หุ้นสามัญ : 794,915,942 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : 850,565 บาท
ราคาพาร์ : 1.00 บาท
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49%
หลักทรัพย์อื่น : หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์
ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
หุ้นกู้แปลงสภาพ บำรุงราษฎร์
ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
วันที่ออก 24 สิงหาคม 2543 24 สิงหาคม 2543
จำนวนที่ออก 300 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท
จำนวนคงเหลือ 300 ล้านบาท 20 ล้านบาท
ครบกำหนดชำระ 27 ปี 27 ปี
อัตราดอกเบี้ย 2.5% ในปีที่ 1-4,
5% ในปีที่ 5-8 และ
10% ในปีที่ 9-17
1%
การชำระดอกเบี้ย ทุกครึ่งปี ทุกครึ่งปี
ราคาแปลงสภาพปัจจุบัน 4.55 บาท 3.50 บาท
หลักประกัน ไม่มี ไม่มี