การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม: BH

Backมีนาคม 20, 2551

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : BH
ทุนเรียกชำระแล้วเดิม : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน : 728,202,772 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 1,849,450 หุ้น
ทุนเรียกชำระแล้วใหม่ : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ จำนวน : 728,269,472 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 1,782,750 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
จัดสรรให้ : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 66,700 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 66,700 หุ้น
อัตรา : 1 หุ้นบุริมสิทธิ: 1 หุ้นสามัญ
ราคาแปลงสภาพ : 0 บาท
วันแปลงสภาพ : 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2551

Attachments

  • 20080320_bhT1.pdf (Size: 32,296 bytes)