แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่

Backมิถุนายน 16, 2560

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของคุณชัย โสภณพนิช โดยมีผลทันที ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่เกี่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หากมีข้อคำถามใด โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเสนอให้นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ เป็นประธานกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทก็ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการมาเป็นเวลา 31 ปี ขึ้นเป็นประธานกรรมการของบริษัท