แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Backมีนาคม 25, 2554

ที่ SET 54/13

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2011-03-25_BH_TH.pdf (Size: 40,054 bytes)