แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554

Backมีนาคม 18, 2554

ที่ SET 54/12

18 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ดังต่อไปนี้

1. มติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 415,624,000 หุ้นจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในราคาหุ้นละ 8.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และมีมติให้ส่งสารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

2. มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่งตั้งนายสุวรรณ วลัยเสถียร เป็นกรรมการแทนพ.ญ. เจนนิเฟอร์ ลี ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2011-03-18_BH_TH.pdf (Size: 47,120 bytes)