ข้อชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

Backกุมภาพันธ์ 17, 2554

กรณีที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดนั้น เป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามปกติ โดยรายการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของกลยุทธ์ของบริษัท หรือการเข้าครอบงำ ธุรกิจ ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท รายการดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบ ต่อโครงสร้างการจัดการ กลยุทธ์และการดำเนินงาน ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะยังคงแผนการขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อันมาจากรากฐานที่แข็งแกร่งของแพทย์และ พนักงานที่มีมากว่า 30 ปี

 

For additional information made available to the public from time to time, investors and other interested parties may access the information that the Company provides to analysts and others at http://www.bumrungrad.com/investor/investor.html