ชี้แจงการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

Backกุมภาพันธ์ 17, 2554

ที่ SET 54/05

17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง : ชี้แจงการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการรายงานข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ("BGH") ว่าได้ทำ การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จำนวน 46,116,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.32 ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ (NVDR) จำนวน 35,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.79 ของทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอชี้แจงว่า รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ กลยุทธ์และการดำเนินงาน ตลอดจนฐานะ ทางการเงินของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2011-02-17_BH01_TH.pdf (Size: 40,835 bytes)