การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้น

Backมกราคม 17, 2554

ที่ SET 54/03

17 มกราคม 2554

เรื่อง : การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้น

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากในวันที่ 14 มกราคม 2554 มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 91,791,243 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายการจำหน่ายหุ้นจำนวน 42,666,243 หุ้น และ 49,125,000 หุ้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ ทราบว่า Temasek Holdings (Private) Limited ("Temasek") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท ได้แจ้งต่อบริษัทว่าได้ทำการ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทผ่านตัวแทนของ Temasek จำนวน 42,666,243 หุ้น โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าว จะไม่มี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของบริษัท

สำหรับรายการจำหน่ายหุ้นจำนวน 49,125,000 หุ้นนั้น บริษัทอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลและจะแจ้งให้ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และนักลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายธนิต เธียรธนู)
กรรมการ

Attachments

  • 2011-01-17_BH01_TH.pdf (Size: 40,527 bytes)