แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

Backมีนาคม 24, 2553

ที่ SET 53/08

วันที่ 24 มีนาคม 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
กรรมการ

Attachments

  • 2010-03-24_BH_TH.pdf (Size: 45,629 bytes)