การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BH

Backมีนาคม 16, 2553

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : BH
ทุนเรียกชำระแล้ว
เดิม : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ : 728,304,472 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : 1,747,750 หุ้น
ใหม่ : 730,052,222 บาท
หุ้นสามัญ : 728,337,322 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : 1,714,900 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท
จัดสรรให้ : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 32,850 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,850 หุ้น
อัตรา : 1 หุ้นบุริมสิทธิ: 1 หุ้นสามัญ
ราคาแปลงสภาพ : 0 บาท
วันแปลงสภาพ : 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

 

Attachments

  • 2010-03-16_BH01_TH.pdf (Size: 41,462 bytes)