รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2553

Backมีนาคม 15, 2553

ที่ SET 53/7

15 มีนาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 5/2541 โดยมีมติให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นหุ้นสามัญใน อัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะ แปลงเป็นหุ้นสามัญแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น

บริษัท ขอรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายแพทย์ธนิต เธียรธนู)
กรรมการ

 

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
สำหรับปี 2553
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นที่แปลง หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง 32,850 หุ้น

2. ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

 
ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ผู้ลงทุนต่างชาติ
 
 
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
รวม
จำนวนราย
-
4
-
-
4
จำนวนหุ้นที่แปลง
-
32,850
-
-
32,850
ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่แปลงทั้งหมด
-
100
 -  -
100

 

3. ดังนั้นเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,714,900 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้งในปี 2554

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายแพทย์ธนิต เธียรธนู)
ตำแหน่ง กรรมการ

 

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
ตำแหน่ง กรรมการ

Attachments

  • 2010-03-15_BH_TH.pdf (Size: 55,040 bytes)