แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2553

Backมกราคม 11, 2553

ที่ SET 53/01

8 มกราคม 2553

เรื่อง : แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

บริษัทจึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญสามารถแจ้ง ความจํานงขอใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ พร้อมนำใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น. เพื่อดำเนินการแปลงหุ้นดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

(นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
กรรมการ

Attachments

  • 2010-01-11_BH_TH.pdf (Size: 46,031 bytes)