ชี้แจงการลงทุนในนครรัฐดูไบ

Backพฤศจิกายน 30, 2552

ที่ SET 52/40

30 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ชี้แจงการลงทุนในนครรัฐดูไบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการลงทุนของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ในโครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดูไบ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 31.5) ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท Bumrungrad Hospital Dubai LLC คืนให้กับกลุ่ม Istithmar World แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้วใน งบการเงินประจำปี 2551 เมื่อโครงการได้หยุดดำเนินการชั่วคราว ดังนั้น จะไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่ม อย่างมีนัยสำคัญจากการขายหุ้นคืนในครั้งนี้

บริษัทขอเรียนว่า บริษัท และ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีการลงทุนอื่นใดอีก ในนครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม

Attachments

  • 2009-11-30_BH_TH.pdf (Size: 46,283 bytes)