การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Backพฤศจิกายน 19, 2552

ที่ SET 52/39

19 พฤศจิกายน 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณา กลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแบบฟอร์มในการ เสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นไว้บนเว็บไซต์ www.bumrungrad.com ภายใต้ หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-11-19_BH_TH.pdf (Size: 43,926 bytes)