การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : BH

Backพฤษภาคม 20, 2552

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ BH
ทุนเรียกชำระแล้ว  
  เดิม 730,052,222 บาท
    หุ้นสามัญ 728,269,472 หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ 1,782,750 หุ้น
  ใหม่ 730,052,222 บาท
    หุ้นสามัญ 728,304,472 หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ 1,747,750 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
จัดสรรให้ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 35,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 35,000 หุ้น
อัตรา 1 หุ้นบุริมสิทธิ: 1 หุ้นสามัญ
ราคาแปลงสภาพ 0 บาท
วันแปลงสภาพ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2552

 

Attachments

  • 2009-05-20_BH_TH.pdf (Size: 41,860 bytes)