แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง

Backพฤษภาคม 20, 2552

ที่ SET 52/25

วันที่ 19 พฤษภาคม 2552

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจากนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว อาจเป็นผลให้นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

 

Attachments

  • 2009-05-20_bh01T.pdf (Size: 40,106 bytes)