การเข้าลงทุนในบริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด

Backเมษายน 02, 2552

ที่ SET 52/17

1 เมษายน 2552

เรื่อง รายงานการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จำกัด ("Asia Global Health Ltd." หรือ "AGH") ซึ่งได้จดทะเบียนในฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียน 9.5 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 44.15 ล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.80 เหรียญฮ่องกง โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AGH ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำระแล้วของ AGH (ซึ่งขณะนี้มีการออกหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน) เป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 22.08 ล้านบาท) เป็นผลให้ AGH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ AGH มีวัตถุประสงค์เพื่อหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-04-02_bh001T.pdf (Size: 47,435 bytes)