แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

Backมีนาคม 27, 2552

ที่ SET 52/11

วันที่ 27 มีนาคม 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2552 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-03-27_bh001T.pdf (Size: 44,405 bytes)