การเข้าลงทุนในบริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Backกุมภาพันธ์ 25, 2552

ที่ SET 52/03

24 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง รายงานการเข้าลงทุนในบริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า บริษัท ร่วมกับ Asia Renal Care (SEA) Pte. Ltd. ได้จัดตั้งบริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ARC Thailand") ซึ่งมีทุนจด ทะเบียน 12,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยได้จดทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินการลงทุนในธุรกิจฟอกไตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ บริษัทได้ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ ARC Thailand ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ARC Thailand เป็นจำนวนเงิน 6,119,990 บาท ซึ่งเป็นผลให้ ARC Thailand มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในสัญญาที่จะ ลงทุนในบริษัท เนพโฟรเมด จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดย Asia Renal Care (SEA) Pte. Ltd. จะเข้าลงทุนอีกร้อยละ 40 ส่วนผู้ถือหุ้น อีกร้อยละ 40 ที่เหลือ เป็นบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เนพโฟรเมด จำกัด ดำเนิน กิจการให้บริการฟอกไต มีคลินิกไตเทียม 14 แห่งในประเทศไทย

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทำ รายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2009-02-25_bh001T.pdf (Size: 48,284 bytes)