แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2552

Backมกราคม 08, 2552

ที่ SET 52/01

8 มกราคม 2552

เรื่อง : แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

บริษัทจึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญสามารถแจ้ง ความจำนงขอใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญพร้อมนำใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้ บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น. เพื่อดำเนินการแปลงหุ้นดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

( นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

 

(นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
กรรมการ

Attachments

  • 2009-01-08_bh001T.pdf (Size: 59,046 bytes)