แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Backพฤษภาคม 07, 2551

ที่ SET 51/22

7 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติสำคัญที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ดังต่อไปนี้

มติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางกุลธิดา ศิวยาธร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. น.พ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยแต่งตั้งนางจุฑาทิพ อดุลพันธุ์ เลนานุการบริษัท เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 0168NWS080520080901796256T.pdf (Size: 40,164 bytes)