แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

Backมีนาคม 21, 2551

ที่ SET 51/18

วันที่ 21 มีนาคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการ กำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 พร้อมเอกสารประกอบ (ยกเว้นรายงานประจำปี 2550) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080321_bhT1.pdf (Size: 44,582 bytes)