ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2551

Backมีนาคม 19, 2551

ที่ SET 51/17

19 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 5/2541 โดยมีมติให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นหุ้นสามัญใน อัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะ แปลงเป็นหุ้นสามัญแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น

บริษัท จึงขอรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

 

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ สำหรับปี 2551
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นที่แปลง
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง
66,700 หุ้น

2. ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ผู้ลงทุนต่างชาติ
รวม
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
1
3
-
-
4
จำนวนหุ้นที่แปลง
4,200
62,500
-
-
66,700
ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่แปลงทั้งหมด
6.30
93.70
100

3. ดังนั้นเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,782,750 หุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้งในปี 2552

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ            กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายธนิต เธียรธนู)
ตำแหน่ง กรรมการ

Attachments

  • 20080319_bhT1.pdf (Size: 54,780 bytes)