สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Backกุมภาพันธ์ 28, 2551

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,605,462
1,095,702
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.20
1.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,128,897
1,038,870
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
1.55
1.43

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ )
ตำแหน่ง กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20080228_bhT2.pdf (Size: 18,783 bytes)