แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Backกุมภาพันธ์ 28, 2551

ที่ SET 51/09

27 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ดังต่อไปนี้

1. มติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 584 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 292 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยจะจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

3. มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท และให้นำเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีดังต่อไปนี้

1. นางสาว วิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ

2. นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ

3. นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

4. มติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายชื่อกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. น.พ. ธนิต เธียรธนู

2. นาง ลินดา ลีสหะปัญญา

3. นางสาว โสภาวดี อุตตโมบล

4. นาย ชอง โท

5. ดร. เจนนิเฟอร์ ลี

5. มติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

6. มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายปี

- ประธานกรรมการ 400,000 บาท

- รองประธานกรรมการ 350,000 บาท

- กรรมการ 300,000 บาท

- เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท

- รองประธานกรรมการ 30,000 บาท

- กรรมการ 25,000 บาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท

- กรรมการ 25,000 บาท

7. มติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ เรื่องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท. เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลง สภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

8. มติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

2. รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2550

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. น.พ. ธนิต เธียรธนู

2. นาง ลินดา ลีสหะปัญญา

3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

4. นาย ชอง โท

5. ดร. เจนนิเฟอร์ ลี

6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่ เกิน 1,750,000 บาท

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

9. มติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2551 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้ว เสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม

Attachments

  • 20080228_bhT1.pdf (Size: 65,921 bytes)