การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บจก.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Backกุมภาพันธ์ 05, 2551

ที่ SET 51/08

5 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง รายงานการเพิ่มทุนของบริษัทบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่าบริษัทบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 31.5% ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 2,749,336,700 บาท เป็น 3,199,336,700 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 4,500,000 หุ้น ราคาจองซื้อ หุ้นละ 100.00 บาท โดยได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 450,000,000 บาทเต็มจำนวน และได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

ทั้งนี้ บริษัทได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ BIL ดังกล่าว ตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น จำนวน 1,417,500 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 141,750,000 บาท เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIL อยู่ที่ 31.5% เท่าเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080205_bhT1.pdf (Size: 44,691 bytes)