แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์

Backมกราคม 07, 2551

ที่ SET 51/04

วันที่ 7 มกราคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญของการ กำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 พร้อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080107_bhT1.pdf (Size: 44,344 bytes)