แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

Backมกราคม 09, 2551

ที่ SET 51/05

8 มกราคม 2551

เรื่อง : แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี

บริษัทจึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะแปลงเป็นหุ้นสามัญสามารถแจ้งความจำนง ขอใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญพร้อมนำใบหุ้นเก่าส่งมอบคืนให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 8.30 ถึง 17.00 น. เพื่อดำเนินการแปลงหุ้นดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

 

(นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
กรรมการ

Attachments

  • 20080109_bhT1.pdf (Size: 44,358 bytes)