การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

Backมกราคม 04, 2551

ที่ SET 51/02

วันที่ 4 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า Ms. Karen Carter (นางสาว คาเรน คาร์เตอร์) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2551 เป็นต้นไป แทนนางสาวเจนนิส ชานมันยี ซึ่งได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการด้านบริหาร (Chief Executive Officer) ของ บริษัท Bumrungrad International Holdings (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Bumrungrad International Limited หรือ BIL) ถือหุ้นร้อยละ 100 (BIL เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.5)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080104_bhT1.pdf (Size: 42,692 bytes)