กำไรจากการขายสินทรัพย์และการเปลี่ยนชื่อของ GCS Thailand

Backธันวาคม 14, 2550

ที่ SET 50/49

13 ธันวาคม 2550

เรื่อง กำไรจากการขายสินทรัพย์และการเปลี่ยนชื่อของบริษัทร่วม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัท โกลเบิลแคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("GCS Thailand") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 30% ได้ขายผลิตภัณฑ์ ซอฟท์แวร์ และสินทรัพย์อื่นๆ ให้กับ ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทคาดว่า จะบันทึกกำไรซึ่งเป็นรายการที่ เกิดขึ้นครั้งเดียวจากธุรกรรมนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุน ไตรมาส 4 ปี 2550 ของบริษัท โดยที่ตัวเลข ดังกล่าว เป็นการคาดการณ์เบื้องต้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ GCS Thailand ณ สิ้นปี 2550

นอกจากนี้ GCS Thailand ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โกลเบิลแคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20071214_bhT1.pdf (Size: 34,706 bytes)