แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Backพฤศจิกายน 30, 2550

F24-3

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซี่งจะหมดวาระลงในเดือนธันวาคม 2550 ให้ดำรง ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีผล 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน*
กรรมการตรวจสอบ นายสรดิษ วิญญรัตน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน*
กรรมการตรวจสอบ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน*
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางทวิชา ตัณฑ์สถิตย์    

*ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ

. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

3. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ

 

ลงชื่อ                      กรรมการ
(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
ลงชื่อ                      กรรมการ
(นายแพทย์ธนิต เธียรธนู)

Attachments

  • 20071130_bhT3.pdf (Size: 60,378 bytes)