มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ,อนุมัติซื้อที่ดินและอาคารจากBBL

Backพฤศจิกายน 30, 2550

ที่ SET 50/46

29 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมา  
  1. แบบ F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติสำคัญที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ดังต่อไปนี้

1. มติอนุมัติ แต่งตั้ง ให้สมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบัน ทั้งสามท่านซี่ง จะหมดวาระลงในเดือน ธันวาคม 2550 ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา กรรมการตรวจสอบ

โดยนางทวิชา ตัณฑ์สถิตย์ ยังคงเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป และขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นเช่นเดิม

2. มติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคาร บีเอช ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

อนึ่ง ธุรกรรมนี้ ไม่เข้าข่ายการเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 เนื่องจากขนาดของรายการที่มากที่สุด ซึ่งคำนวณจาก เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนหารด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับร้อยละ 6.70

3. มติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากั ด เป็น ผู้ประเมิน ราคาอิสระ เพื่อ ประเมินราคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

4. มติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นใน ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบั ติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

5. มติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550

2. พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร์ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคา 470 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

6. มติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเคอร์ติส ชโรเดอร์)
กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม

Attachments

  • 20071130_bhT1.pdf (Size: 39,076 bytes)