การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการ ใน AGM

Backพฤศจิกายน 13, 2550

ที่ SET 50/039

13 พฤศจิกายน 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เ ห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้ น ประจําปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณ สมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการ บริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2551 ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแบบฟอร์ม ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซด์ www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุน สัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20071113_bhT3.pdf (Size: 46,095 bytes)