สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Backพฤศจิกายน 13, 2550

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
305,724
308,966
884,299
842,114
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.42
0.42
1.21
1.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
281,363
302,330
841,115
792,147
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.39
0.42
1.16
1.09

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางลินดา ลีสหะปัญญา )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20071113_bhT1.pdf (Size: 18,826 bytes)