การลงทุนในบริษัทโกลเบิล แคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Backกันยายน 11, 2550

ที่ SET 50/36

10 กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

           บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีการ ประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 17.00 น. และได้มีมติให้บริษัทเข้าลงทุน ในบริษัท โกลเบิล แคร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("GCS Thailand") โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GCS Thailand จากบริษัทแม่ คือ บริษัท โกลเบิลแคร์ โซลูชั่น เอส. เอ. ในประเทศลักเซมเบิร์ก ("GCSLuxemburg") ในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ GCS Thailand เป็นจำนวนเงินUS$ 630,000 หรือประมาณ 21 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34.00 บาทต่อ US$ 1) ซึ่งจะเป็นผลให้ GCS Thailand มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน GCS Luxemburg ในสัดส่วน 14%

          ปัจจุบัน GCS Thailand มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10,000,000 บาท และเป็นผู้พัฒนา ระบบ software สำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะ โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แบบ ครบวงจรให้กับโรงพยาบาล และระบบรังสีวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (Picture Archiving and Communication System - PACS)

          การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ จะต้องจัดทํารายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ