สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

Backสิงหาคม 14, 2550

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
282,824
266,030
578,575
533,148
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.39
0.37
0.79
0.73

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
274,851
235,630
559,752
489,817
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.38
0.32
0.77
0.67

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางลินดา ลีสหะปัญญา )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20070814_bhT1.pdf (Size: 18,832 bytes)