แจ้งการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

Backสิงหาคม 01, 2550

SET 50/30

วันที่ 1 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของนายคาร์ล สแตนนิเฟอร์ (Mr. Carl Stanifer) ผู้บริหารของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่านายคาร์ล สแตนนิเฟอร์ (Mr. Carl Stanifer) ผู้บริหารของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่ง Group Chief Financial Officer ของ บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20070801_bhT.pdf (Size: 37,413 bytes)