แจ้งการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัท

Backมิถุนายน 21, 2550

SET 50/28

วันที่ 20 มิถุนายน 2550

เรื่อง แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของ Mr. Dennis Michael Brown

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า Mr. Dennis Michael Brown ผู้บริหารของบริษัท ได้พ้นจากตำแหน่ง Group Chief Operating Officer ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเป็น Chief Executive Officer (CEO) ของ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.5)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ