รายงานความคืบหน้าในการลงทุนในบ.เอเชีย รีนัล แคร์ จำกัด (ARC)

Backมิถุนายน 14, 2550

ที่ SET 50/27

14 มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานการลงทุนของบริษัทบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ในบริษัทเอเชีย รีนัล แคร์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติการลงทุน ของบริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") ในบริษัทเอเชีย รีนัล แคร์ จำกัด ("ARC") ซึ่งเป็นสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ นั้น

บริษัทขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 BIL ซื่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 31.5% ได้เข้าลงทุนใน ARC เรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน Bumrungrad International Holdings (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BIL ถือหุ้นอยู่ 100% โดยได้ชำระเงินทั้งสิ้น 70 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีการปรับปรุงราคาภายในสี่เดือน ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่บริษัทจะรายงานราคาซื้อสุดท้าย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายเคอร์ติส ชโรเดอร์
กรรมการและผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม