รายงานการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (BIL)

Backมิถุนายน 05, 2550

ที่ SET 50/26

4 มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานการเพิ่มทุนของบริษัทบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอแจ้งว่า บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") ซื่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 31.5%ได้เพิ่มทุน จดทะเบียน จาก 1,904,760,900 บาท เป็น 2,749,336,700 บาท โดยออก หุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,445,758 หุ้น ราคาจองซื้อหุ้นละ 100.00 บาท โดยได้รับชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 844,575,800 บาทเต็มจำนวน และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

ทั้งนี้ บริษัทได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ BIL ดังกล่าว ตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น จำนวน 2,660,413 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 266,041,300 บาท เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน BIL อยู่ที่ 31.5% เท่าเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายแพทย์ธนิต เธียรธนู
กรรมการ