สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

Backพฤษภาคม 15, 2550

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม

ปี
ไตรมาสที่ 1
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
295,752
267,118
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.41
0.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
ไตรมาสที่ 1
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
284,901
254,187
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.39
0.35

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายแพทย์ ธนิต เธียรธนู )
ตำแหน่ง กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ