รายงานการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (BIL)

Backเมษายน 17, 2550

ที่ SET 50/015

17 เมษายน 2550

เรื่อง รายงานการเพิ่มทุนของบริษัทบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่องรายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุน จดทะเบียน ของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 51% กล่าวคือ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 BIL ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 600,000,000 บาท เป็น 1,176,410,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 5,764,701 หุ้น ราคาจองซื้อหุ้นละ 153.52 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และได้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกหุ้นละ 78.52 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้รับชำระทั้งสิ้น 452,644,322.52 บาท นั้น

บริษัท ขอแจ้งว่า BIL ได้รับชำระค่าหุ้นที่เหลือ เป็นเงินจำนวน 75.00 บาทต่อหุ้น สำหรับ 5,764,701 หุ้น รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้รับชำระทั้งสิ้น 432,352,575 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 ทำให้ BIL มีทุนจดทะเบียน 1,176,410,000 บาท แบ่งออกเป็น 11,764,100 หุ้น ชำระเต็มมูลค่า

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งว่า BIL กำลังอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนในบริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ จำกัด (Asia Renal Care Limited หรือ "ARC") รายละเอียดดังปรากฏ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 10 แหล่งเงินทุน ลงวันที่ 5 เมษายน 2550 โดยที่ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าของการลงทุนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
กรรมการ