แก้ไขข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มา ฉบับภาษาไทย

Backเมษายน 09, 2550

ที่ SET 50/14

5 เมษายน 2550

เรื่อง แก้ไขข้อความในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฉบับภาษาไทย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ได้แจ้งมติการลงทุนของบริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") ในบริษัท เอเชีย รีนัล แคร์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 บริษัทขอแก้ไขข้อความของสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ฉบับภาษาไทย ข้อ 4 รายละเอียดของสินทรัพย์ ย่อหน้าที่ 2 ดังต่อไปนี้

จากเดิม ณ "วันที่ 31 ธันวาคม 2550? ARC มีทุนจดทะเบียนที่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 35,000,000 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐ และหุ้น บุริมสิทธิจำนวน 22,429,000 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 224,290 เหรียญ สหรัฐ ARC มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วที่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,268,620 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 12,686 เหรียญสหรัฐ และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 22,262,040 หุ้น ที่ราคาพาร์ หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 222,620 เหรียญสหรัฐ

ขอเปลี่ยนเป็น ณ ?วันที่ 31 ธันวาคม 2549? ARC มีทุนจดทะเบียนที่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 35,000,000 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐ และหุ้น บุริมสิทธิจำนวน 22,429,000 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 224,290 เหรียญ สหรัฐ ARC มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วที่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,268,620 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 12,686 เหรียญสหรัฐ และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 22,262,040 หุ้น ที่ราคาพาร์ หุ้นละ 0.01 เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงิน 222,620 เหรียญสหรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นางลินดา ลีสหะปัญญา
กรรมการผู้จัดการ